ആദ്യം മനുഷ്യനാവുക; എന്നിട്ടാകാം ഹിന്ദുവും, മുസ്ലീമും, ക്രിസ്ത്യാനിയും, യുക്തിവാദിയും, കോൺഗ്രസ്സും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും.....................

Saturday, July 4, 2009

Install fonts

Can you read this Malayalam blog? Any problem? Install fonts

Any of the Malayalam unicod font and related software are essential in your system for reading and writting malayalam blogs in propper way.
Download and install varamozhi

Download
Anjali old lipi font and copy-paste it into font folder in control panel

Install Malayalam fonts
മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക

Sahaayangalkku
ആദ്യാക്ഷരി Adyakshar

No comments: