വിശ്വമാനവികം

............................................ആദ്യം മനുഷ്യനാവുക; എന്നിട്ടാകാം ഹിന്ദുവും, മുസ്ലീമും, ക്രിസ്ത്യാനിയും, യുക്തിവാദിയും, കോൺഗ്രസ്സും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും.....................

Tuesday, January 8, 2019

സാമ്പത്തികസംവരണവും അവസര സമത്വവും


സാമ്പത്തികസംവരണവും അവസരസമത്വവും

ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകിയ സംരക്ഷണപരമായ സംവരണം (പ്രൊട്ടക്ടീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണിത്) സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതല്ല. സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സാമ്പത്തികാവസ്ഥ. സാമ്പത്തികമായി മുന്നിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറുകയില്ല. സാമ്പത്തികസംവരണത്തെ അതിന്റെ മാനുഷിക വശംകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണവും നിലവിലുള്ള സാമുദായിക സംവരണവും തമ്മിൽ ഇഴചേർക്കുന്നത് യുക്തിപരമല്ല. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ മുന്നോക്കസമുദായക്കാരായാലും പിന്നോക്ക സമുദായക്കാരായാലും ജീവിതമത്സരങ്ങളിൽ ആപേക്ഷികമായി പിന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം കാണാതിരിക്കുന്നതും ഒരു ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന് ഭൂഷണമല്ല.

പിന്നോക്കസമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ ആ സമുദായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യം തട്ടിയെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയും കാണാതിരുന്നുകൂട. ആ നിലയ്ക്കാണ് സംവരണം സംബന്ധിച്ച് ഇ.എം.എസ് മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മുന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും പിന്നോക്കത്തിലെ പിന്നോക്കക്കർക്ക് സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ സമുദായത്തിൽ സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ അഭാവത്തിൽ ആ സമുദായത്തിൽ പെട്ട സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെത്തന്നെ പരിഗണിക്കനമെന്നുമായിരുന്നു ഇ എം എസിന്റെ നിലപാട്. അതായത് ഭരണഘടനാപരമായി പിന്നോക്കസമുദായക്കാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ ആ സമുദായത്തിനു പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് സാരം. ഇപ്പോൾ മുന്നോക്കത്തിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണം നൽകുമ്പോൾ മുന്നോക്കത്തിലെ പിന്നോക്കക്കാരുടെ അഭാവത്തിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ആർക്ക് നൽകണമെന്ന ചോദ്യം കൂടി പ്രസക്തമാവുകയാണ്.

പിന്നോക്കക്കാരിലെ മുന്നോക്കകാർക്കുപോലും സംവരണാനുകൂല്യം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന വാദഗതി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മുന്നോക്കത്തിൽ മുന്നോക്കത്തിനു സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ന്യായീകരണമുണ്ടോ? മറ്റൊരു കാര്യം ഓരോ സംസ്ഥനത്തെയും മുന്നോക്ക പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥകൾ തമ്മിൽ ചെറുതല്ലാത്ത അന്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം, ഈഴവ, ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായക്കാരിൽ സാമ്പത്തികാമായി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലെങ്കിലും അവർക്ക് സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കവസ്ഥ ഇല്ല. പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർ എന്ന നിലയിൽ യാതൊരുവിധ സാമൂഹ്യമായ വിവേചനങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ സംസ്ഥനങ്ങളിലെയും പിന്നോക്കക്കാരുടെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെയല്ല. 

ഒരേ സമുദായത്തിലുള്ളവർ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ഥമായ സാമൂഹ്യാവസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന്റെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ കേരളത്തിലെ പോലെ സുഖകരമല്ല. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദായങ്ങളെക്കാൾ ദയനീയമായ സാമൂഹ്യാവസ്ഥകളാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംവരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുനർചിന്തനവും ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതിയുമൊക്കെ വരുത്തുമ്പോൾ അത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാകുന്ന വിധത്തിലായാൽ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സാമൂഹ്യനീതി കൈവരുത്താൻ സഹായകരമാകുമോ? ഇത് വ്യത്യസ്തതരത്തിലായിരിക്കില്ലേ, ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഓരോരോ സമുദായങ്ങളെയും ബാധിക്കുക? മറ്റൊന്ന് എസ് സി, എസ് എസ് റ്റി വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചിന്താവിഷയം എന്ന നിലയിൽ പോലും അടുത്ത കലാത്തൊന്നും സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തുകൂടാത്തതാണ്. സംവരണാനുകൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുപോലും സാമൂഹ്യമായി മുന്നേറാൻ കഴിയില്ലെന്നിരിക്കെ പട്ടിക ജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ സംവരണക്കാര്യത്തിൽ അടുത്തകാലത്തൊന്നും തൊട്ടുകൂടാത്തതുമാണ്.

ഒരു സ്ഥിരം പ്രതിഭാസം എന്ന നിലയിൽ അല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ വിധാതാക്കൾ സാമുദായികസംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ സമുദായവും സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറി മുന്നേറുന്ന മുറയ്ക്ക് കാലന്തരെ സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറച്ചേറെ അവസര സമത്വം പാലിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഓരോ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ ഏകീകൃതമായ ഒരു മാറ്റം ഇനിയും പ്രകടമായിട്ടില്ല.മുന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെയോ വിവേചനങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥനത്തിലല്ല കാണേണ്ടത്. സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയോ വിവേചനമോ അവർ നേരിടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ അവസര സമത്വം അവരും അർഹിക്കുന്നുണ്ട്.

മുന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്കിന്റെ സാമ്പത്തികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മറ്റ് പിന്നോക്കസമുദായങ്ങളുടേതിനു സമാനമോ അതിലും കൂടുതലോ ആണ്. ആ നിലയിൽ ആണ് മുന്നോക്കസമുദായക്കാർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സംവരനം സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും സംവരണം മൊത്തമായും എടുത്തു കളയണമെന്ന നിലപാട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ സാമ്പത്തിക സംവരണം കൊണ്ടു വരുന്നത് വിരോധാഭാസമാണെങ്കിലും അതിൽ കൗതുകമൊന്നുമില്ല. കാരണം സംവരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിട്ട് വർഷങ്ങളായി. അമ്പലം, പള്ളി, പശുക്കൾ എന്നിവയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കുന്ന് ഒരു പാർട്ടി സംവരണത്തെയും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കൗതുകപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാര്യം ആര് എന്ത് താല്പര്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നതിലല്ല, നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യം നീതീകരിക്കത്തക്കതാണോ എന്നതാണ് പ്രസക്തം.

Wednesday, January 2, 2019

ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ചു


ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ചു

ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ച് അയ്യപ്പദർശനം നടത്തി. ബിന്ദു, കനകദുർഗ്ഗ എന്നീ സ്ത്രീകളാണ് എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് പോലീസ് സംരക്ഷണയോടെ മലചവിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം അവർ അയ്യപ്പദർശനത്തിനെത്തിയെങ്കിലും പ്രതിഷേധവും പോലീസിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും മാനിച്ച് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു. സർക്കാർ വിവിധസാമൂഹ്യ സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയോടെ നടത്തിയ വനിതാ മതിലിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മല ചവിട്ടീ അയ്യപ്പദർശനം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇവർ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രബല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തകർ ആയിരുന്നില്ല. ഇവർ നക്സൽ  അനുകൂലികളാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.  ഇവർ ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച എന്റെ ഫെയ്സ് ബൂക്ക് പോസ്റ്റ് ചുവടെ:

ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീപ്രവേശനത്തിന്റെ പേരിൽ വീമ്പടിക്കുന്നില്ല. വീരവാദം മുഴക്കുന്നില്ല. ആഘോഷിക്കുന്നുമില്ല. നാലും തുനിഞ്ഞ് നല്ലിപ്പും കെട്ട് ആരെങ്കിലുമിറങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. അത്രതന്നെ! ആൾബലമോ കായബലമോ കാട്ടി എല്ലയിടത്തും ജയിക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള പാഠം എന്നേയുള്ളൂ. അതെ, എല്ലാവർക്കും തന്നെ! ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. എത്രമഹാഭൂരിപക്ഷത്തെയും ജയിക്കാൻ ഒരു ചെറുന്യൂനപക്ഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് കഴിയും. പക്ഷെ ജീവഭയം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മാത്രം. ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. സർക്കാരിനോ വനിതാമതിലിനോ ഒന്നും. 

പോലീസല്ല, ആര് അഭ്യർത്ഥിച്ചാലും തിരിച്ചുപോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വന്നു. കയറി. വലിയബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ. ഇനിയിപ്പോൾ ആരും കയറിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആർക്കും വീമ്പടിക്കാൻ അതിൽ ഒന്നുമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ആരും ഇതുപോലെ തയ്യാറായില്ല. കയറിയില്ല എന്നേ വരുമായിരുന്നുള്ളൂ. ബഹുകക്ഷി ജനാധിപത്യം നില നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ബഹുവിധ നിലപാടുകളും അതിന്റെ സാധൂകരണത്തിനും സാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വിജയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അഹങ്കാരമോ ആർക്കെങ്കിലും പരാജയത്തിന്റെ ജാള്യതയോ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാം. നേരേതാണോ അത് ആത്യന്തികമായി കാലത്തെ അതിജീവിക്കും. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന മുത്തലാക്ക് വിഷയം ഇപ്പോൾ മാത്രം നിയമമായതുപോലെയേ ഉള്ളൂ. അതും ഒരാചാരമായിരുന്നല്ലോ!

Tuesday, January 1, 2019

വനിതാമതിൽ വൻവിജയമായി


വനിതാമതിൽ

വനിതാ മതിൽ വൻവിജയമായി. അതിൽ അദ്ഭുതമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലൊരു പരിപാടി നടത്താനുള്ള ആൾബലവും സംഘാടകശേഷിയും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്-പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിനുണ്ട്. ഇത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു പരിപാടി എന്ന നിലയ്ക്കല്ലായിരുന്നെങ്കിലും വിജയിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം മുമ്പ് പലപ്രാവശ്യം മനുഷ്യച്ചങ്ങലയും മനുഷ്യക്കോട്ടയുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴും വമ്പിച്ച സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വനിതാമതിലിനെക്കുറിച്ച് വീമ്പ് പറയാനൊന്നും ഞാൻ മിനക്കെടുന്നില്ല. വനിതാമതിലിനോളമൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും ബി.ജെ പിയുടെ സംഘാടക ശേഷിക്കനുസൃതമായി അഥവാ വിഷയം ഭക്തിയുടേതായിതിനാൽ അവരുടെ ആൾബലത്തിനും സംഘാടകശേഷിക്കുമല്പമപ്പുറം അയ്യപ്പജ്യോതി എന്നൊരു പരിപാടി അവർക്കും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അയ്യപ്പജ്യോതിക്കു നേരെ ഒരിടത്തും ഒരക്രമവും ഉണ്ടായില്ല. 

സി പി എമ്മിനു വലിയ ആൾശേഷിയും സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളൊമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉടനീളം തന്നെയാണ് അയ്യപ്പജ്യോതി തെളിച്ചത്. സംഘടനാ ശേഷിയുടെ അഹങ്കാരം ഒരിടത്തും സി പി എമ്മോ മറ്റ് ഇടതുപക്ഷമോ കാണിച്ചില്ല. നേരിട്ടും പതിയിരുന്നും ഒക്കെ കല്ലെറിയാനും ആക്രമിക്കാനുമൊക്കെ ശക്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർ കൗതുകത്തോടെ അത് നോക്കി നിൽക്കുകയും ചിത്രങ്ങളെടുക്കുകയുമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്ഥലത്തും എം സി റോഡിൽ  ഏതോ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർ വന്ന് അയ്യപ്പജ്യോതി തെളിയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളും അതാഘോഷപൂർവ്വം കൗതുകത്തോടെ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു നിന്നത്. കാരണംരവർ ആരെയും ആക്രമിക്കാനല്ല വന്നത്. എന്നാൽ വനിതാമതിലിനു നേരെ കാസർകോട്ടും മറ്റും ഒറ്റപ്പെട്ട് നടന്ന അക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ജനാധിത്യപരവും സമാധാനപരവുമായ സംവാദാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്  കളങ്കമേല്പിക്കുന്നതായി.

കാസർകോട്ടെ ബി ജെ പിക്കാർക്കെന്താ കൊമ്പുണ്ടോ? ബി ജെ പിക്ക് ശക്തിയുള്ള എത്രയോ പ്രദേശങ്ങൾ ദേശീയപാതയ്ക്കരികുകളിൽ ഉണ്ട്. അവിടെയൊന്നുമുള്ള ഒരു ബി ജെ പിക്കർക്കും തോന്നാത്ത അക്രമബുദ്ധി കാസർകോട്ടെ ബി ജെ പിക്കാർക്കുണ്ടായതെന്തുകൊണ്ട്? അല്പം ശക്തിയുള്ളതിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിച്ച ഫാസിസ്റ്റ് മനോഭാവം. മന:പൂർവ്വം സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാക്കി ഇരു ഭാഗത്തും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള ചെകുത്താൻ പണി. ശബരിമലവിഷയം  കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ആയതിന്റെ വഴിക്ക് നീങ്ങും. ചിലപ്പൊൾ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ സംവാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളുമൊക്കെ തുടരും. അതിന് ഇതുപോലെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി നടത്തുന്ന വൻപരിപാടികൾക്കു നേരെ അവിടവിടെയുമിവിടെയും നിന്ന്  അക്രമം നടത്തുന്നത് വെറും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനമാണ്. 

ഇപ്പോഴും പലയിടത്തുമുണ്ടാകുന്ന മറ്റ്  രാഷ്ട്രീയ സംഘട്ടനങ്ങളുമായി ഇതിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ടതില്ല. അത്തരം സംഘട്ടനങ്ങളും തീരെ ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ലെങ്കിലും അതിനൊക്കെ പ്രാദേശികവും പരസ്പരപ്രകോപനപരവുമായ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ടാകും. 
ഒരു കൂട്ടർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലൊരു പരിപാടിയെ മറ്റൊരു കൂട്ടർ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രവണത ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് മുളയിലെ നുള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇതിനുമുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് മതിലിന്റെയോ അയ്യപ്പജ്യോതിയുടേയോ നവോത്ഥാനത്തിന്റെയോ ശബരിമലയുടെയോ പ്രശ്നമല്ല. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെയും ഫാസിസത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ്. മന:പൂർവ്വം സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർക്കും എതിർ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്ന തികച്ചും പ്രകോപനപരമായ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനമാണ്. 

ഇത് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗൗരവമർഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ഇതിനെ അവരുടെ നേതൃത്വംപലപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, തടയിടുന്നെങ്കിൽ അത് അതിലും വലിയ അപകടമാണ്. ഇന്നത്തെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയമാകേണ്ടിയിരുന്നത് വനിതാമതിലിന്റെ വിജയമോ നവോത്ഥാനമോ ശബരിമലയോ അയ്യപ്പ ജ്യോതിയോ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല; മറിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഈക്രംമസംഭവങ്ങളാണ് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മാദ്ധ്യമങ്ങൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയില്ല. അതിനെ നിസാരവൽകരിച്ചു. കൈരളി ചാനൽപോലും.  ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമെന്നാൽ പ്രധാനമായും അത് അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. 

Monday, December 31, 2018

സൈമൺ ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് ആദരാഞ്‌ജലികൾ!

 
സൈമൺ ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് ആദരാഞ്‌ജലികൾ! 

സൈമൺ ബ്രിട്ടോ അന്തരിച്ചു. ഇതിഹാസമായി, വിസ്മയമായി ജീവിച്ചിരുന്ന രക്തസാക്ഷി. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു നോവായും കനലായും ആവേശമായും വെളിച്ചാമയും ജ്വലിച്ച ചെന്താരകം. സവിശേഷമായ സഹനത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും അനുഭവസാക്ഷ്യമായി ജീവിച്ച ഒരു മെഡിക്കൽ സർപ്രൈസ്. തന്റെ ആയുഷ്കാല ശാരീരിക അവശതകൾക്ക് കാരണക്കാരായവരോടു പോലും ക്ഷമിച്ച് ദയാവായ്പ് കാട്ടിയ ഹൃദയവിശാലതയോടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ പോലും സ്നേഹാദരങ്ങളും അനുതാപവും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ജീവിതമാതൃക. സഖാവിന് ആദ്രാഞ്‌ജലികൾ!

തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചു നടന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ചാണ് സൈഅംൺ ബ്രിട്ടോയെ ആദ്യമായി കണ്ടതെന്നാണെന്റെ ഓർമ്മ. അതോ അതിനു മുമ്പോ. പിന്നീട്ട് എറണാകുളത്ത് എസ്.എഫ്.ഐയുടെ ഒരു പഠനക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ വിശ്രമസമയത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ മുറ്റത്തൊരു മരത്തണലിൽ ഒരാൾക്കൂട്ടം കണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മരത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിൽ ഒരാൾ ശാന്തനായി കിടന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരോട് കുശലം പറയുന്നു. അടുത്തു ചെന്നപ്പോൽ സൈമൺ ബ്രിട്ടോ. അവിടെ പഠനക്ലാസ്സിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നാതായിരുന്നു. 

അതിനൊക്കെ ശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് തട്ടത്തുമലയി എന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന വീട്ടിൽ തട്ടത്തുമല സ്കൂളിലെ സത്യഭമ ടീച്ചറുടെ മകൻ ഹരിലാലിന്റെ (ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജീവനക്കാരൻ) അതിഥിയായി എത്തിയപ്പോൾ. പത്തനം തിട്ട കോന്നി സ്വദേശികളായിരുന്നു സത്യഭാമ ടീച്ചരും കുടുംബവും. ടീച്ചർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ സൗകര്യത്തിന് എടുത്ത വാടക വീടായിരുന്നു ഇത്. (പിന്നീട് അവർ അത് വിലയ്ക്കു വാങ്ങി. ടീച്ചർ പെൻഷനായ ശേഷം അവർ കോന്നിയ്ക്കടുത്ത് വീടുവച്ച് തമാസം മാറ്റി)) . ഹരിയുമായി ബ്രിട്ടോ വളയെ വലിയ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു എന്ന് അന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത്. തിരുവനതപുരത്ത് ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു രാത്രി തങ്ങിയത്. 

പിന്നീട് ഹരിയുടെ വിവാഹത്തിനന്റെ തലേദിവസം ഹരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ബ്രിട്ടോയുടെ ജീവിത സഖി സീനാ ഭാസ്കർ അവിടെ സ്ഥലസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കൊച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൊച്ചു മുറിയിൽ താമസിച്ചതും ഏറെ രാത്രിയാകുവോളം ബ്രിട്ടോയുടെ കഥയൊന്നും അത്രമേൽ അറിയാത്ത ഉമ്മയുടെ ബ്രിട്ടോയെ കുറിച്ചുള്ള അനുതാപപൂർവമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതും ഇത്തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശിനിയായ സീനാ ഭാസ്കർ ബ്രിട്ടോയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ എനിക്കറിവുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരേസമയം എസ്.എഫ് ഐയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ബ്രിട്ടോയോടൂള്ള അനുതാപ പ്രണയം മാത്രമായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടോയെ പരിചരിക്കാൻ ഒരു പെൺകൂട്ടിന്റെ ആവശ്യം ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് അരയ്ക്ക് താഴെ സ്തംഭിച്ച് ഒരേ കിടപ്പിൽ കഴിയുന്ന ബ്രിട്ടോയെ സീന വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ തീഷ്ണമായ യുവതവത്വത്തെ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പരമോന്നതിയ്ക്ക് കീഴ്പെടുത്തി ഒരു വിപ്ലവം കുറിക്കുകയായിരുന്നു സീനാ ഭാസ്കർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ പഴയ സഹപ്രവർത്തക.

കാലന്തരെ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പഴയകലാ ബന്ധങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഒരുക്കലും മരണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി സൈമൺ ബ്രിട്ടോ നമ്മളിലൊരാളായി ഇല്ലെന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇതിഹാസം നമ്മോടൊപ്പമില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവുമായാണ് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടി വരിക. അങ്ങയുടെ ദേഹം വിയോഗിയായെങ്കിലും അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾക്കോ അങ്ങയുടെ ചിന്തകൾക്കോ ആശയങ്ങൾക്കോ അങ്ങെഴുതിയ രചനകൾക്കോ അങ്ങ് നൽകിയ സ്നേഹവായ്പുകൾക്കോ വിയോഗമില്ല. റെഡ് സല്യൂട്ട് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ. റെഡ് സല്യൂട്ട്!

Friday, December 28, 2018

ശബരിമല വിഷയവും മുത്തലാക്ക് നിയമവും

 ശബരിമല വിഷയവും മുത്തലാക്ക് നിയമവും

ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ബി.ജെ.പിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മുസ്ലിം ലീഗുകാർ മുത്തലാക്ക് നിയമം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ എവിടെയായിന്നോ ആവോ! ഇതും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ? ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കൊടതി വിധിയെ ലംഘിക്കുന്നതുപോലെ ഈ നിയമത്തെയും ലംഘിക്കേണ്ടതല്ലേ? മുസ്ലിം ലീഗിലെ ആ മുസ്ലിം എന്ന പദം എടുത്തുകളയേണ്ടതല്ലേ? ഇനി കാര്യത്തിലേയ്ക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയ മുത്തലാക്ക് ബിൽ ഒരു വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഈ ബില്ലൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പാസ്സാക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും പുരുഷൻ മുത്തലാക്ക് ചൊല്ലുന്നതിനു മുമ്പേ പെൺപിള്ളേർ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആറു തലാക്കും ചൊല്ലി നീ പോടാ നിന്റെ പാട്ടിനെന്ന് പറയും. മുത്തലാക്കും ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ആണ്. 

അന്യായമായ വിവാഹ മോചനങ്ങൾക്കെതിരെ എലാ മതങ്ങൾക്കും ബാധകമായ കർക്കശമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ നിലവിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് നീതിയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് മുത്തലാക്കിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയും നില നിൽക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ധാരാളമാണെന്നിരിക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബില്ലുതന്നെ അപ്രസക്തമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒന്ന് ഉണർത്തിക്കുവാനും ഒന്ന് വിരട്ടാനുമാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. അല്ലാതെ മുത്തലാക്കിലൂടെ വിവാഹ മോചിത്രാകുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളോടുള്ള കരുണകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മറുഭാഷ്യങ്ങൾ ചമയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിലും മുത്തലാക്ക് നിരോധനത്തെ തത്വത്തിൽ എതിർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സി.പി.എം ഉൾപ്പെടെ ഈ വിധിത്തിരെ വിമർശനമുയർത്തുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബില്ലിനെ മൊത്തമായല്ല, ഈ ബില്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവേചനപരമായ ചില വ്യവസ്ഥകളെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. 

നിലവിൽ വിവാഹ മോചനക്കേസുകളും അതുമായി ബന്ധപെട്ട ശിക്ഷകളുമൊക്കെ സിവിൽ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽീ മുത്തലാക്ക് നിയമം അനുസരിച്ച് കുറ്റം ചെയ്യുന്ന പുരുഷനെതിരെ ചുമത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസാണ്. അതി പ്രകാരമാണ് മൂന്ന് വർഷം തടവുശിക്ഷ നൽകുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഈ കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനാകുന്ന പുരുഷന് ജാമ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ എതിർ കക്ഷിയുടെ വാദം കൂടി കേൾക്കണമത്രേ! ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് എതിർ കക്ഷിയുടെ വാദം കേൾക്കുന്ന രീതി കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ വിവാമോചന കേസുകൾ സിവിൽ നിയമം ആണെന്ന് മാത്രല്ല ഇത്രയും ശിക്ഷകളില്ല. ജാമ്യമെടുക്കാൻ എതിർവാദം കേൾക്കണമെന്നുമില്ല. ഇത് വിവേചനമാണ്. നിയമം പുരോഗമനപരമെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ദുരുപദിഷ്ടമാണ്. 

ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒരു നിയമവും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് മറ്റൊരു നിയമവും എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനു ഭൂഷണമല്ല. തുല്യ നീതി എന്ന തത്വത്തോട് യോജിച്ചുപോകുന്നതല്ല, അത്. അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുത്തലാക്കിനും ഒന്നും കെട്ടും രണ്ടും കെട്ടും മൂന്നും കെട്ടും നാലും കെട്ടും കൊള്ളാമെങ്കിൽ നാല്പതും കെട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന നിലപാടിനോടുമൊക്കെ എതിർപ്പുതന്നെയാണ്. ശരിയത്ത് വിവാദ കാലത്തേ സി .പി എം അതിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഭരണ ഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന സമനീതി എന്ന ആശയത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാകണം. വിവേചനം പാടില്ല. ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ സംശയിക്കേണ്ടിയും വരരുത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി മാത്രമല്ല അതുൾക്കൊള്ളുന്ന അന്യായമായ വ്യവസ്ഥകളും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

അയ്യപ്പ ജ്യോതിയും വനിതാമതിലും

 അയ്യപ്പ ജ്യോതിയും വനിതാമതിലും

മുഴുവൻ വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവർ ദയവായി കമന്റെഴുതരുത്. അത് അയ്യപ്പ ജ്യോതി അനുകൂലികളാണെങ്കിലും വനിതാ മതിൽ അനുകൂലികൾ ആണെങ്കിലും.

വനിതാ മതിൽ ഒരു പ്രതീകാത്മക പരിപാടിയാണ്. അതൊരു ഡിബേറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്നലെ ബി.ജെ.പിക്കാർ മുൻകൈയ്യെടുത്തു നടത്തിയ അയപ്പജ്യോതിയെയും ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ഡിബേറ്റ്. അതായത് അതൊരു നിമിത്തം മാത്രം. എന്നാൽ അവിടെ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കലോ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കലോ അല്ല വനിതാ മതിലിന്റെ ലക്ഷ്യം. കാലന്തരെ വരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകമാകാത്ത മനസ്സുകളെ ഒന്ന് ജാഗ്രതപ്പെടുത്തുക. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്ര വഴികളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ സംഘടനാ ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന അനുഭവപാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളോട് ഒത്തു പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുള്ള ഒരു സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവദിത്വം നിർവ്വഹിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം. 

ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇതാണ് എന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണിതെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ പത്ത് വോട്ടിനു വേണ്ടി ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം ഈ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീപുരുഷസമത്വത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാട് എടുത്തത്. എന്നിട്ടും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമായതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പാണ്ഠിത്യമുള്ളവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ഗവർണ്മെന്റിന്റെ നിലപാട്. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും നയപരമാായ സമീപനങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലുമുള്ള നിലപടുകളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനു കടകവിരുദ്ധമായ നിലപാടെടുത്താൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായ സത്യസന്ധതയില്ലായ്മയാണ്. നയം പറഞ്ഞാണ് വോട്ട് പിടിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വോട്ടിനുവേണ്ടി നയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കോ മുന്നണിക്കോ അവർ നയിക്കുന്ന സർക്കാരിനോ ഭൂഷണമല്ല. സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ താലപര്യങ്ങൾക്കോ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ഘടനയ്ക്കും മീതെയോ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ജനഹിതം നോക്കി ഉത്തരവദിത്വമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ മുന്നണിക്കോ സർക്കാരിനോ പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ല. അത് ജനാധിപത്യവുമല്ല. കൈപൊക്കി കാണിച്ചിട്ട് ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇത് കാലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല ജനാധിപത്യം. 

ഒരു തർക്കവിഷയം വന്നാൽ അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും അതിനൊരു പരിഹാരവും കാണും. അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തികഞ്ഞ ആത്മ സംയമനത്തോടെ സർക്കാർ ശബരിമല വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആരാണെങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെങ്കിലും വാശിയല്ല, സമചിത്തതയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊരു ബലഹീനതയല്ല. സംഘടിത ശേഷി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിനു മാത്രമുള്ളതുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത ആശ്യങ്ങളും നിലപാടുകളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി അയ്യപ്പജ്യോതിയും വനിതാ മതിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്.

Monday, September 3, 2018

എന്റെ പിതാവ് എ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്സാർ


എന്റെ പിതാവ് എ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്സാർ
 
 സ്നേഹ നിധിയായ എന്റെ പിതാവ് 2018 ആഗസ്റ്റ് 25-ന് നിശബ്ദനായി അവസാനത്തെ ഉറക്കത്തിലെയ്ക്ക് വഴുതി വീണു.അതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇനിയും മോചിതനായിട്ടില്ല. ഒരുപാട് എഴുതാനുണ്ട് നാട്ടുകാരെയും കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന- മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, സകല ജന്തു-ജീവജാലങ്ങളെയും അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ വാപ്പയെക്കുറിച്ച്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇനിയും യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വാപ്പ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ജീവിച്ച് എനിക്ക് പരിചയമില്ല. എത്രനാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പരിചയിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയമില്ല. ശരീരം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വാപ്പ ഇല്ലാത്ത ലോകത്താണ്. എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു ലോകത്തേയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനിയും ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. അതത്ര എളുപ്പവുമല്ല.

Sunday, June 10, 2018

അകാലത്തിൽ കഥമാറിയ ജീവിതം

 അകാലത്തിൽ കഥമാറിയ ജീവിതം

സായന്തനക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. നല്ല പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു അവിവാഹിതനും പിന്നെ എഴുതുന്നതെല്ലാം യാന്ത്രികമായിരിക്കും! ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സ്വയം തിരഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ കുറച്ചൊക്കെ വ്യക്തവും കുറച്ചൊക്കെ അവ്യക്തവും ശിഥിലവും എന്നാൽ അപൂർണ്ണവുമായ ചില വിവരങ്ങൾ.

ആരാണ് ഞാൻ? അകാലത്തിൽ കഥ മാറിയ- ഒരു ചെറിയ കഥയിലെ- ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിലെ, ചെറിയ കഥാപാത്രം.അത്രതന്നെ! അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പറ്റിയ ഒരു കൈയ്യബദ്ധത്തിന്, ഒരു തിരുമാനത്തിന്, സ്വയം ശിക്ഷ വിധിച്ച്, സ്വപ്നവർണ്ണങ്ങളെ കുരുതി കൊടുത്ത്, ആത്മാവിനെ ഏകാന്തതടവറയിലിട്ടും ശരീരത്തെ തുറന്നുവിട്ടും പീഡിപ്പിച്ച് കാലം പോക്കുന്ന ഒരു അകമ്പുറം ജയിലാളി! ഇത്രയും ആയുസ്സ് നീട്ടിക്കിട്ടിയതു തന്നെ മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുന്ന സംപ്രീതൻ. മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖങ്ങളുടെയും സന്തോഷങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനും നിരൂപകനുമായി നിസംഗനായി നിൽക്കുന്ന നിരീക്ഷകൻ.

വർഷം കൃത്യമായി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരിടത്തൊരു മഹാത്യാഗം നടന്നു. തിളയ്ക്കുന്ന യൗവ്വനകാലത്ത് എന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം. എങ്കിലും ത്യാഗിയെയോ ത്യാഗത്തെയോ ഞാൻ സൗകര്യാർത്ഥം തൽക്കാലം മറച്ചുതന്നെ വയ്ക്കുന്നു. മഹാത്യാഗത്തിന്റെ ആ നാൾ മുതൽ കൂടെക്കൂടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ വെന്ത് നീറുന്ന, ഇടയ്ക്കിടെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു ആത്മാവും പേറിയാണ്, പിന്നീടിങ്ങോട്ടുള്ള എന്റെ ജീവിതയാത്ര. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പല കൈക്കുറ്റപ്പാടുകളെയും പാളിച്ചകളെയും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെയും, പരാജയങ്ങളെയും എല്ലാം എന്റെ ആത്മാവിലെ ആ അഗ്നിപർവ്വതം അറിയാതെയെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴും മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ആ ത്യാഗദിനം മുതൽക്കിങ്ങോട്ട് പരപ്രേരണകളെ എനിക്ക് പേടിയാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യസഹജമായതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല കാര്യത്തിലും പരപ്രേരണകൾക്ക് പിന്നെയും ഞാനും  വശം വദനായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വിജയവും പരാജയവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വേള, എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി ചിരി മറന്നവർ ആരൊക്കെയെന്ന് ഇന്നും ആർക്കുമറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കാം. അറിയുന്നതിലോ അറിയാതിരിക്കുന്നതിലോ കാര്യമൊന്നുമില്ലതാനും!

അപരിഹാര്യമായ ഒരു കൈപ്പിഴ; പ്രായത്തിന്റെ അപക്വതകൊണ്ടും ജീവിദർശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേയ്ക്ക് ചിന്തകൾ വഴിമാറിയതുകൊണ്ടും സർവ്വോപരി സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും ജീവിതചരിത്രത്തിലെ അനിവാര്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഗതിമാറ്റത്തിന് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നതിന്റെ പ്രായച്ഛിത്തം . മഹാത്യാഗത്തിന്റെ അനന്തര ഫലം. ശേഷബാക്കി. എപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം വന്നാലും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിലെ അഗ്നിപർവ്വതത്തെ തൊട്ടുണർത്തും. അങ്ങനെ ഞാനെന്റെ സന്തോഷത്തെ മാച്ചു കളയും. എന്റെ സന്തോഷം എന്റെ സ്വാർത്ഥതയാണ്. ഞാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും എല്ലാം സന്തോഷിക്കണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരതിഥിയുടെയും ദയാഹർജിയിൽ ഇളവു ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ എനിക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷാ വിധി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാലമത്രയും അങ്ങനെ ഒരഥിതിയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കാത്തത്.

ഉള്ളതു തുറന്നു പറയട്ടെ. എന്റെ ഒരുവിധ സന്തോഷങ്ങളെയും എനിക്ക് വേണ്ടവിധം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇതെന്റെ ശരീരത്തിന്റെയല്ല, ആത്മാവിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ആത്മാവിലെ സ്വകാര്യതയുടെ പ്രശ്നമാണ്. എന്നെങ്കിലും എന്റെ ആത്മാവിലെ ഈ അഗ്നിപർവ്വതം സുഷുപ്തിയിലാകുമോ, നിർജ്ജീവമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തോടെ മാത്രം എന്നേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരമാവധി എന്നിലേയ്ക്കൊതുങ്ങി, എന്റേത് മാത്രമായ വിജനമായ ഒരു ആത്മഭൂഖണ്ഡമുണ്ടാക്കി, അതിൽ നീറിപ്പുകയുന്ന, പൊട്ടിക്കരയുന്ന, പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന, ചിന്നിച്ചിതറുന്ന, ആ അഗ്നി പർവ്വതത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച്, ചുറ്റിലും സ്നേഹിക്കുന്നവരും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരും ഏറെയുള്ളപ്പോഴും എന്റെ ആത്മനിർമ്മിതിയെ ഏകാന്തതയുടെ തടവറയാക്കി ആ ആത്മഭൂമികയെ പൂജിച്ച് കഴിയുന്നത്! ഒരു ഫലിതം പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം ചുരുക്കാം; ഇനിയും എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറയുന്നവരുടെ പേരിൽ നിരപരാധിയായ ഏതോ ഒരു പെൺ കുട്ടിയെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കാവുന്നതാണ്!

Sunday, April 22, 2018

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ആംഗലേയവൽക്കരണം


പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ആംഗലേയവൽക്കരണം

ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല

ഇത് അക്കാഡമിക രംഗത്ത് സ്തുത്യർഹനായ ഇടപെടലും സേവനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അദ്ധ്യാപകന്റെ (ടി.പി.കലാധരൻ മാസ്റ്റർ) ഒരു എഫ് ബി പോസ്റ്റിനോടുള്ള പ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ എഴുതിയതാണ്. ഇത്രയും നീണ്ടു പോയ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഇത്  ഒരു ലേഖനമായി പരിഗണിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുക.
ടി.പി കലാധരൻ മാസ്റ്റർ

മാഷേ ഒരു സംശയം. മിക്ക സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പൊതുവിദ്യലയങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലും ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ കിട്ടുന്നത്. മലയാളം മീഡിയത്തിലെ സമർത്ഥരായ കുട്ടികൾക്കുപോലും അഞ്ചും ആറും അതിൽ താഴെയും എ പ്ലസുകൾ കൊണ്ട് തൃപ്തരാകേണ്ടി വരുന്നു. പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ കൂടുതലായും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് ചേരുന്നതെന്നും ഇംഗ്ലീഷിലായാൽ കുറച്ചു കൂടി ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ആശയങ്ങൾ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമൊക്കെയാണ് ഇതിനു ലഭിക്കുന്ന മറുപടി. പക്ഷെ ഞാൻ ആരോപിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെയും മലയാളം മീഡിയത്തിലെയും കുട്ടികളുടെ പേപ്പറുകൾ രണ്ട് മനോഭാവത്തിലാണ് നോക്കുന്നതെന്ന്.ഹയർസെക്കണ്ടറിയിൽ സ്കൂൾ ഗോയിംഗുകാരുടെയും പ്രൈവറ്റുകാരുടെയും പേപ്പറുകൾ രണ്ട് മനോഭാവത്തിലാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പണ്ട് പ്രീഡിഗ്രിയുടെ കാര്യവും ഇപ്പോഴും ഡിഗ്രിയുടെ കാര്യവും സമാനമാണ്. അത് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ.

ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ചെലവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും പ്രമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും മലയാള ഭാഷയും മലയാളം മീഡിയവും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുള്ള അദ്ധ്യാപകരും രഷകർത്താക്കളും നാട്ടുകാരുമൊക്കെ സർക്കാരിനൊപ്പം പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളുടെ നില നില്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും ബഹുവിധം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഇവരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തെ പരിഭോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തെ അവഗണിക്കുക മാത്രമല്ല നിന്ദിക്കുക കൂടിയാണ്. ഇതിന്റെ മറുവശം,  എല്ലാ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തുടങ്ങിയതാണ് പല സ്കൂളുകളും പൂട്ടിപ്പോകാതെ ഇന്ന് നില നിൽക്കാൻ തന്നെ കാരണം. അത് കാണാതിരിക്കുന്നില്ല. 

ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല (ലേഖകൻ)
ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയം (തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച് എസ് എസ് ) യഥാസമയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തുടങ്ങാത്തതിനാൽ കുട്ടികളില്ലാതെ പൂട്ടുന്ന വക്കോളമെത്തിയതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉള്ള പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ തേടി നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ദൂരെയുള്ള മറ്റ് പല സ്കൂളുകളിലും ചേരുന്ന സ്ഥിതി വന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെ സ്കൂളിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആരംഭിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായി. അതോടെ കുട്ടികൾ കൂടിത്തുടങ്ങി. ഇവിടെയും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണെങ്കിലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊന്നുകൂടി;  ഗ്രെയ്സ് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായുള്ള സ്കൂളുകളിൽ അതിന്റെ ബലത്തിൽ കൂടുതൽ എ പ്ലസുകൾ വാങ്ങി മറ്റ് സ്കൂളുകളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുകയാണ്. അദ്ധ്യാപനനിലവാരത്തിൽ ഈ സ്കൂളുകൾ തമ്മിൽ 
വ്യത്യാസമില്ലതാനും. (നിർബന്ധമെങ്കിൽ എല്ലാ വിധ ഗ്രേസ് മാർക്കുകളും ഉപരിപഠന അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് മാത്രം പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. മാർക്കിൽ അത് കൂട്ടരുത്.)

ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് വരാം. അഗോള ഭാഷയെന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുട്ടികളുടെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുതകുംവിധം ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം കുറച്ചു കൂടി വിപുലീകരിച്ച് മികവുറ്റതാക്കിയിട്ട് പഠന മാധ്യമം എല്ലാവർക്കും മലയാളം മീഡിയം ആക്കിയാൽ പോരേ? അൺ എയ്ഡഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പണ്ട് മുതൽക്കേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് തരം പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നന്നല്ല എന്ന്; എന്നാൽ  ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇതല്ലേ നടക്കുന്നത്? ഒരേ സ്കൂൾ. രണ്ടുതരം പൗരന്മാർ. രണ്ടു കൂട്ടരോടും രണ്ട് തരം സമീപനങ്ങൾ!

എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയും,  മെഡിക്കൽ-എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഒക്കെയും,  ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞാണല്ലോ നല്ലൊരു വിഭാഗം രക്ഷകർത്താക്കൾ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഇവരിൽ എത്രപേർ പിന്നീട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയെങ്കിലും എഴുതുന്നു? എഴുതിയാൽ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടുന്നു? എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ അജ്ഞതയ്ക്ക് പരിഹാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളും മലയാളമുൾപ്പെടെയുള്ള മാതൃ ഭാഷകളിൽ എഴുതാൻ ഇനിയും അവസരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

കലാധരൻ മാസ്റ്റർ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഒരു ദിവസം
സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം രക്ഷകർത്താക്കളും അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊതു വിദ്യലയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. മറിച്ച് അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ബഹുവിധ ഫീസുകളും വണ്ടിച്ചെലവുമൊന്നും താങ്ങാനാവത്തതിനാലാണ് പലരും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കൻ തയ്യാറാകുന്നത്. ഇന്ന് ആളുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഉൽക്കണ്ഠകൾ മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അൺ എയ്ഡഡുകളിൽ ചേർത്താൽ കുട്ടികളെ ആദ്യന്തം അവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികശേഷി നില നിൽക്കുമോ എന്ന ഭയം ഭൂരിഭാഗം രക്ഷകർത്താക്കളെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.  എങ്കിലും പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അത്തരക്കാരുടെ താല്പര്യാർത്ഥം മലയാളം മീഡിയത്തെ കുറ്റകരമായി അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തെയും ഇംഗ്ഗ്ലീഷ് ഭാഷയെയും എത്രകാലം നമ്മൾ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളും പൊതു ഖജനാവിലെ ഫണ്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രമോട്ട് ചെയ്യും? മലയള ഭാഷയുടെ മരണം വരെയോ?

ഇനി മറ്റൊന്നു കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്താം. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും മലയാളം മീഡിയത്തിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി മോഡലിൽ രണ്ടു ഭാഷയിലും ഒരേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിച്ചിട്ട് പൊതു സദസ്സിൽ വച്ച് വിദഗ്ധരായ ഒരു പാനലിനെ കൊണ്ട് ആ പേപ്പറുകൾ സത്യസന്ധമായി നോക്കിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ എഴുതിയതാണോ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾ എഴുതിയതാണോ കൂടുതൽ കുറ്റമറ്റതെന്ന് നോക്കാം. നോക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായാണെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടും. അതായത് പരീക്ഷകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ കുട്ടികൾ എഴുതിയത് വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയും. തെറ്റെഴുതിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇംഗ്ലഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ എഴുതുന്നത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നു പോലും പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിയമല്ലേ, പഠിക്കുന കുട്ടികൾ ആയിരിക്കും എന്നു കരുതി അവർക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കിടും.

തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥിസംഗമത്തിൽ ഈ ലേഖകൻ
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃഭാഷയല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള നിലവാരം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് അദ്ധ്യാപന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സാധാരണ ജനത്തിനറിയില്ലെന്നു മാത്രം! എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികളുടെയും അക്ഷരജ്ഞാനം എത്രത്തോളമാണെന്നത് ഇപ്പോൾ പരക്കെ ചർച്ചാ വിഷയമണ്. അക്ഷാർത്തെറ്റുകളുടെ മേളം. എന്നാലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും വിധം എഴുതി ഫലിപ്പിക്കൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളാകട്ടെ ഗുരുതരമായ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകളുടെയും  ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് വായിക്കുന്നവർക്ക് പോയിട്ട് എഴുതുന്ന ആ കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേവലം സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെണമെങ്കിൽ തള്ളികളയാം. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ കുറിപ്പിൽ എഴിതിയ വരികൾക്കിടയിൽ നിഷേധിക്കാനാകാത്ത പല സത്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് 
ഞാൻ ഉറച്ചു തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു; പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ മലയാളം മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കും ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാൻ പ്രത്യേക വെയിറ്റേജും നൽകണം.മറ്റ് ഗ്രേസ് മാർക്കുകൾ നിർത്തലാക്കണം. ഉപരിപഠനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തന മികവുകൾക്ക് ചെറിയ ഗ്രേസ് മാർക്കോ വെയിറ്റേജോ നൽകാം

തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ് എസ് പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥിസംഗമം