ആദ്യം മനുഷ്യനാവുക; എന്നിട്ടാകാം ഹിന്ദുവും, മുസ്ലീമും, ക്രിസ്ത്യാനിയും, യുക്തിവാദിയും, കോൺഗ്രസ്സും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും.....................

Thursday, December 4, 2014

ജസ്റ്റിസ് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ

ജസ്റ്റിസ് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ


3 comments:

ajith said...

ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു അംഗം കൂടി അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു.

ആദരാഞ്ജലികള്‍

ബഷീർ said...

ആദരാഞ്ജലികൾ..

വീകെ said...

അതുല്യനായ#ആ#വ്യക്തിത്വത്തിന്#ആദരാഞ്ജലികൾ...