വിശ്വമാനവികം

............................................ആദ്യം മനുഷ്യനാവുക; എന്നിട്ടാകാം ഹിന്ദുവും, മുസ്ലീമും, ക്രിസ്ത്യാനിയും, യുക്തിവാദിയും, കോൺഗ്രസ്സും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും.....................

Thursday, March 29, 2012

എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മെയിൽ അയക്കാം

എനിക്കിങ്ങോട്ട് മെയിലയക്കാനൊരു കുറുക്കുവഴി

താഴെ കാണുന്ന കോളങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ, നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് എന്നിവയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഒപ്പം ആന്റി സ്പാം പ്രൊട്ടക്ഷനു വേണ്ടിനൽകിയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളും സംഖ്യകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവയ്ക്ക് നേരേ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന കോളത്തിൽ തെറ്റാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് സെൻഡ് മെസ്സേജ് എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീ ബോർഡിൽ എന്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്റെ മെയിലിൽ കിട്ടിക്കൊള്ളും.

foxyform.com


No comments: