ആദ്യം മനുഷ്യനാവുക; എന്നിട്ടാകാം ഹിന്ദുവും, മുസ്ലീമും, ക്രിസ്ത്യാനിയും, യുക്തിവാദിയും, കോൺഗ്രസ്സും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും.....................

Sunday, January 2, 2011

സ്വാഗതപ്രസംഗം (ബൂലോകം ഓൺലെയിൻ മീറ്റ്)


സ്വാഗതപ്രസംഗം (ബൂലോകം ഓൺലെയിൻ മീറ്റ്)No comments: